Wykup wierzytelności

Spółka Invest Incaso S.A. prowadzi zakup wierzytelności masowych przed terminem zapadalności pochodzących również z obrotu gospodarczego. Uważamy że, sprzedaż wierzytelności to szybka forma pozyskania przez Klientów kapitału, który może być potrzebny do prowadzenia bieżącej działalności, finansowania zamówień, zapłaty podatków czy też wypłaty wynagrodzeń.

Wychodzimy z założenia, że jakość sprzedawanego pakietu wierzytelności zawierającego komplet danych kontrahentów ma znaczący wpływ na cenę uzyskaną w finalnym rozrachunku. Wobec powyższego Klienci chcący optymalizować koszty windykacji poprzez sprzedaż wierzytelności są zobowiązani do wprowadzenia polityki zarządzania należnościami już w trakcie sprzedaży swoich towarów lub usług, poprzez gromadzenie jak najwięcej danych o transakcji i kontrahencie.

Czynności te pozwalają uzyskać satysfakcjonującą cenę sprzedaży danego pakietu.

Invest Incaso S.A.
kupuje wierzytelności
sprzedawane przez:

 • firmy sektora energetycznego,
 • firmy pożyczkowe,
 • firmy telekomunikacyjne,
 • dostawców usług masowych,
 • firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • banki,
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe.

Incaso

Invest Incaso S.A. zarządza wierzytelnościami na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania polubownego, poprzez postępowanie sądowe, po zaspokojenie roszczeń na etapie postępowania egzekucyjnego lub też postępowania upadłościowego.

Czynności z zakresu obsługi wierzytelności dostosowujemy do konkretnych potrzeb, dzięki czemu wykonujemy swoje zadania maksymalnie szybko ograniczając koszty do minimum. Oferujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz procedur windykacyjnych realizowanych z poszanowaniem zasad etyki. Dysponujemy własnym, bardzo wydajnym Call Center, którego pracę wspierają nowoczesne rozwiązania IT, co zapewnia maksymalnie wysoki poziom skuteczności.

Kierujemy się zasadą, w myśl której osoba zadłużona nie jest Dłużnikiem lecz Klientem zadłużonym, który traktowany jest z szacunkiem oraz zrozumieniem.

Invest Incaso S.A.
zarządza
wierzytelnościami
w następującym
zakresie:

 • monitoring należności,
 • postępowanie polubowne,
 • postępowanie sądowe,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • postępowanie upadłościowe,
 • masowa windykacja wierzytelności.

Obsługa prawna

Invest Incaso S.A. zapewnia obsługę prawną zarządzanych przez spółkę wierzytelności poprzez kompleksowe przeprowadzenie postępowania sądowego włącznie z zastępstwem procesowym w sądzie. Oferowana przez spółkę usługa polega na reprezentacji przed sądem, a kończy się w momencie otrzymania klauzuli wykonalności. Oferowanie przez spółkę powyższego rozwiązania pozwala nam dążyć do najwyższego poziomu świadczonych przez nas usług.

Invest Incaso S.A.
świadczy usługi w
następującym zakresie:

 • kompleksowa obsługa na etapie postępowania sądowego,
 • przeniesienie ciężaru całości postępowania sądowego na podmiot wykwalifikowany,
 • prowadzenie postępowań przed sądami wszystkich instancji,
 • prowadzenie postępowań nakazowo-upominawczych oraz zwykłych,
 • prowadzenie postępowań z weksla,
 • składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności,
 • przygotowanie dokumentacji procesowej oraz pełne zastępstwo procesowe w sądzie.

Obsługa egzekucyjna

Invest Incaso S.A. zapewnia obsługę egzekucyjną zarządzanych przez spółkę wierzytelności poprzez kierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej. W ramach tej usługi przygotowywany jest wniosek do wybranego przez spółkę komornika wraz z pełną dokumentacją prawną.

Spółka monitoruje działania komorników uzyskując na bieżąco informacje na temat toczącej się egzekucji. Takie rozwiązanie pozwala uzyskiwać spółce maksymalną skuteczność i zapewnia całkowitą kontrolę zarządzanych przez nią wierzytelności.

Invest Incaso S.A.
świadczy usługi w
następującym zakresie:

 • kompleksowa obsługa na etapie postępowania egzekucyjnego,
 • przeniesienie ciężaru całości postępowania egzekucyjnego na podmiot wykwalifikowany,
 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego wraz z pełną dokumentacją prawną,
 • złożenie wniosku egzekucyjnego do wybranego przez spółkę komornika,
 • stałe monitorowanie działań komorników,
 • pełne zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym.

Poradnik klienta zadłużonego
POMOŻEMY CI W ZNALEZIENIU ROZWIĄZANIA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ