Regulamin korzystania z usługi „Czat Online”

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi „Czat Online” udostępnianej przez Administratora Usługi – Invest Incaso S.A. oraz zasady korzystania przez Usługobiorców z usługi „Czat Online”.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Administrator Usługi ma prawo modyfikowania Regulaminu  w celu poprawy jakości usługi Czat Online pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Usługobiorców.

Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Administrator  Usługi: – Invest Incaso S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, NIP: 9512421620, KRS: 0000641699., e-mail: biuro@investincaso.com, tel. 221239544.
 2. Czat online – usługa stanowiąca dodatkowe narzędzie komunikacji, udostępniana przez Administratora Usługi za pośrednictwem strony internetowej http://www.investincaso.com, umożliwiająca Usługobiorcy kontakt z Doradcą.
 3. Doradca – pracownik Invest Incaso S.A., który uczestniczy w rozmowie z Usługobiorcą, prowadzonej z wykorzystaniem usługi Czat Online.
 4. Regulamin – niniejszy dokument regulujący sposób korzystania z usługi Czat Online, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, która kontaktuje się z Administratorem Usługi korzystając z usługi Czat Online w imieniu własnym lub w imieniu innego podmiotu, jeżeli do takiego działania jest umocowana.

 

Techniczne uwarunkowania oraz zasady korzystania z usługi

 1. Istotą usługi Czat online jest zapewnianie Usługobiorcom kontaktu z Administratorem Usługi za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) – umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych.
 2. Korzystanie z usługi Czat Online jest bezpłatne.
 3. Do korzystania z usługi Czat niezbędny jest dostęp Usługobiorcy do zasobów sieci Internet a także możliwość korzystania z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer lub Safari.
 4. Przy korzystaniu z usługi Czat Online zaleca się, aby Usługobiorca posiadał zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
 5. Korzystanie z usługi Czat Online jest równoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu korzystanie z usługi Czat Online Usługobiorca powinien skorzystać z innej formy kontaktu z Usługodawcą.
 6. Za pośrednictwem usługi Czat Online, Usługodawca zapewnia dostęp do bieżących informacji w sprawach dotyczących Usługobiorcy lub podmiotu, w którego imieniu działa oraz na temat ogólnodostępnych informacji dot. Usługodawcy.
 7. Usługa Czat Online jest realizowana poprzez umożliwienie Usługobiorcy uczestnictwa w rozmowie z Doradcą, w czasie rzeczywistym, w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze. W przypadku braku dostępności Doradcy w czasie rzeczywistym, Usługobiorca ma możliwość pozostawienia wiadomości offline, na którą otrzyma odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. W celu rozpoczęcia rozmowy z Doradcą Usługobiorca proszony jest o podanie imienia i nazwiska.
 9. Rozpoczynając rozmowę Usługobiorca akceptuje niniejszy Regulamin usługi Czat Online oraz oświadcza że:
  1. zapoznał się z Regulaminem,
  2. dobrowolnie przystąpił do korzystania z usługi Czat Online,
  3. dane podane przez Usługobiorcę są zgodne z prawdą.
 10. Usługobiorca zobowiązuje się podczas korzystania z usługi Czat do przestrzegania obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Dane Usługobiorców są chronione zgodne z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zabezpieczenia techniczne i elektroniczne, polegające m.in. na szyfrowaniu połączeń ze stronami internetowymi, na których usługa jest udostępniana za pomocą protokołu SSL oraz rygorystyczne procedury, zapobiegające przed dostępem do danych osobowych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione.
 12. Usługobiorca, mający zaległości płatnicze wobec Usługodawcy lub korzystający z produktów lub usług jest uprawniony do uzyskania za pośrednictwem usługi Czat Online informacji na temat swoich spraw będących w obsłudze Usługodawcy lub spraw podmiotu, w którego imieniu działa, po uprzedniej weryfikacji Usługobiorcy, dokonywanej w celu umożliwienia jego identyfikacji z zarejestrowaną sprawą.
 13. W przypadkach wskazanych w punkcie 12. niniejszego paragrafu, Identyfikacja Usługobiorcy mającego zaległości płatnicze wobec Usługodawcy lub korzystającego z produktów czy usług, lub podmiotu, w imieniu którego Usługobiorca działa, następować będzie poprzez podanie numeru sprawy, numeru produktu oraz jednej danej osobowej Usługobiorcy bądź podmiotu, w którego imieniu działa, która będzie niezbędna do identyfikacji ze sprawą (data urodzenia, NIP w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi.)
 14. W przypadku braku możliwości identyfikacji Usługobiorcy ze sprawą, a także po zakończeniu rozmowy, dane Usługobiorcy, o których mowa w ust. 8 i 13 niniejszego paragrafu, zostaną niezwłocznie trwale usunięte z pamięci usługi.
 15. Rozmowy prowadzone przez Usługobiorcą z Doradcą w ramach usługi Czat Online powinny dotyczyć wyłącznie spraw będących w bieżącej obsłudze Usługodawcy lub być związane z produktami czy usługami oferowanymi przez Invest Incaso S.A..
 16. Działania i zachowania Usługobiorców korzystających z usługi Czat Online nie mogą nosić znamion wykroczenia lub przestępstwa, określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
 17. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi Czat Online.
 18. Doradca ma prawo zakończyć rozmowę, jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych okoliczności:
  1. charakter rozmowy nie ma związku lub wykroczy poza zakres wskazany w ustępie 15. niniejszego paragrafu,
  2. nie uda się zweryfikować tożsamości Usługobiorcy,
  3. zachowanie Usługobiorcy nosi znamiona wykroczenia lub przestępstwa,
  4. zachowanie Usługobiorcy jest sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 19. Administrator Usługi przestrzega przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem treści rozmów.
 20. W trosce o wysoką jakość oraz bezpieczeństwo świadczonych usług, każda rozmowa realizowana za pośrednictwem Czatu Online jest rejestrowana na serwerach komputerowych Administratora Usługi w formie zapisu Czatu w bazie danych. Rozpoczęcie rozmowy w ramach Czat Online jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie rozmowy.
 21. Administrator Usługi może w każdym momencie rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości usługi Czat Online.

 

Zakres odpowiedzialności Administratora Usługi

 1. Administrator Usługi dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności usługi Czat Online, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za jej dostępność.
 2. W szczególności Administrator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w dostępności i korzystaniu z usługi Czat, jeśli są spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, wymiany rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania,
  2. przyczynami niezależnymi od Administratora Usługi (siła wyższa, działania/zaniechania osób trzecich)
 3. Administrator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z usługi Czat Online przez Usługobiorców, a także za treści przekazywane przez Usługobiorców i ich prawdziwość.
 4. Administrator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Czat Online, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, za których działania nie odpowiada (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej).
 5. Administrator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z usługi Czat Online, za korzystanie przez niego z usługi Czat Online w sposób niezgodny z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną jest Administrator Usługi.
 2. Usługobiorca ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zweryfikowania i Usługobiorcy i rozpatrzenia jego zapytania. Usługobiorca może zaktualizować swoje dane osobowe poprzez przesłanie informacji na dane kontaktowe Administratora Usługi.

Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem usługi jest Focus Telecom Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa, który świadczy usługę Czat Online dla Administratora Usługi.
 2. Wszelkie sugestie dotyczące usługi Czatu Online należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@investincaso.com lub przez kontakt telefoniczny pod numerem 221239544.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z usługi Czat Online, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.